خدمات

رادیولوژی دیجیتال

Digital Radiology

در مرکز تابا، تصویر برداری با استفاده از دستگاه های مدرن صورت میگیرد که در کیفیت نهایی تصویر و در نتیجه تشخیص تاثیر بسزایی دارد. استفاده از دستگاه هایی با قابلیت حرکت در تمامی جهات این امکان را به بیمارانی که دارای محدودیت حرکتی هستند میدهد که بدون درد و بسیار راحت بر روی تخت جابجا شوند.
اهمیت استفاده از دستگاه های دیجیتال به خصوص در تصویر برداری های مهره های کمر و عکس های رنگی بیشتر نمایان میشود