خدمات

سی‌تی‌اسکن

سی تی اسکن

انجام سی تی اسکن همراه با تشعشع اشعه ایکس میباشد اما در این مرکز با استفاده از دستگاه پیشرفته سی تی اسکن 128 اسلایس GE آمریکا اشعه دریافتی بیمار تا 70 درصد کاهش یافته است.
تصاویر سی تی اسکن با دقت بسیار بیشتر از تصاویر رادیوگرافی ساده، شکل استخوان ها و حتی بسیاری از بافت های دیگر اندام را نشان میدهد.
با استفاده از این تکنیک میتوان داخل استخوان را هم مشاهده کرد.

انواع سی تی آنژیو ها از جمله سی تی آنژیو قلب همه روزه در مرکز تابا انجام میشود.