بدلیل تاکید سازمان های بیمه گر به عدم پذیرش نسخ فاقد شرح حال و به منظور استفاده بیماران از خدمات بیمه ای، خواهشمند است شرح حال، حتما دربرگه های بیمه ای درج گردد.