۱پشت همه‌ی برگه های دفترچه باید مهر پزشک خانواده شهری باشد.
۲نسخه باید توسط متخصصینی نوشته شود که همکار برنامه پزشک خانواده باشند.
۳پزشک خانواده می‌تواند رادیولوژی و سونوگرافی معمولی برای بیماران نسخه کند.
۴بیمارانی که دفترچه های آنها صادره از استانهای دیگر است نیازی به اجرای ضوابط پزشک خانواده ندارند.

5- برای بیمارانی که دارای بیمه خدمات روستایی هستند، داشتن کد ارجاع، تاریخ، مهر و امضای پزشک خانواده درقسمت بالای نسخه، ضروری است.