این آزمون جهت بیمارانی که یبوست مزمن بیشتر از سه ماه دارند و دارای بیماری

آمادگی آزمون

بیمار باید جهت هماهنگی وقت قبلی به مرکز مراجعه کند

تعدادی کپسول که مخصوص این نوع تصویر برداری میباشد را از مرکز تابا دریافت کند

کپسولها را سر ساعت مشخص به مدت 7 روز استفاده نمایید.

از زمان دریافت کپسول ها تا روز انجام عکسبرداری بیمار نباید به هیچ عنوان از ملین استفاده کند و باید رژیم عادی و همیشگی خود را ادامه بدهد.