یک روش تصویربرداری امن و بسیار پیشرفته است که بدون استفاده از اشعه ایکس به تصویر برداری از بدن میپردازد.

به طور معمول جهت  انجام ام ار ای بیمار درون یک محفظه ی تونل مانند قرار میگیرد که این مسئله اغلب افراد ناخوشایند است و حس خوبی از انجام ام ار ای ندارند.

 در مرکز تصویربرداری تابا با  استفاده از تونل بزرگ  ام ار آی سعی بر رفع این مشکل شده است وفرد در حین تصویربرداری احساس راحتی دارد و سر درحین انجام تصویربرداری  های شکم و لگن و اندام ها خارج از تونل قرار دارد.