این تصویر برداری برای کسانی توصیه میشود که دارای انحراف کمر به سمت چپ یا راست می باشند 

.تعیین زاویه انحراف در مرکز تصویر برداری تابا با بیشترین دقت انجام میشود