در مرکز تابا، تصویر برداری با استفاده از دستگاه های مدرن صورت میگیرد که در کیفیت نهایی تصویر و در نتیجه تشخیص  تاثیر بسزایی دارد. استفاده از دستگاه هایی با قابلیت حرکت در تمامی جهات این امکان را به بیمارانی که دارای محدودیت  حرکتی هستند میدهد که بدون درد و بسیار راحت بر روی تخت جابجا شوند.

اهمیت استفاده از دستگاه های دیجیتال  به خصوص در تصویر برداری های مهره های کمر و عکس های رنگی بیشتر نمایان میشود.