(عکس رنگی از مجاری ادراری آقایان)RUG

   

.این عکس جهت بررسی مسیر ادراری آقایان گرفته میشود

  

:نحوه انجام

.یک سوند در ابتدای مجرای ادراری قرار میگیرد، سپس ماده حاجب  به وسیله سرنگ  در سوندتزریق میشود

:آمادگی آزمون

.بهداشت فردی رعایت شود