تعیین انحراف اندام های  تحتانی (Alignment view )و ا سکنوگرام

از دلایل شایع درخواست رادیوگرافی اسکنوگرام میتوان به ارزیابی و اندازه گیری  میزان دقیق کوتاهی اندام تحتانی و مقایسه اختلاف طول پا ها اشاره کرد

 جهت بررسی میزان انحراف زانوها از محور مکانیکی  بدن و پرانتزی یا ضربدری شدن آنها از رادیوگرافی Alignment view انجام میشود

یک متخصص ارتوپد می تواند از طریق معاینه ی بیمار،  طول ظاهری اندام های تحتانی و پای بیمار را مقایسه کند اما قبل از انجام عمل جراحی قطعا نیاز به ارزیابی  دقیق طول اندام ها توسط رادیولوژی اسکنوگرام

این رادیوگرافی به صورت ایستاده و بدون آمادگی قبلی در مدت 5 الی 8 دقیقه انجام میشود