عکس رنگی رحم (HSG)

.عکس رنگی از رحم یک روش تشخیصی و درمانی  می باشد

.این عکس در روز 8 تا 12دوره قاعدگی انجام میشود که در مرکز تابا با رعایت تمام اصول بهداشتی و با کمترین درد ممکن  انجام میگیرد

.اهمیت رعایت اصول بهداشتی  و برخورداری از کادر مجرب ،  به سبب حساس بودن بافت رحم ازویژگی های بارز در انجام این تصویر برداری  است

 

آمادگی جهت  عکس رنگی رحم

 

نامه عدم عفونت و منع انجام عکس رنگی رحم از متخصص زنان یا ماما

سه روز قبل از انجام عکس رنگی رحم (BHCG) انجام ازمایش بارداری

.پس از پایان دوره قاعدگی تا روز زمان عکسبرداری بیمار به هیچ عنوان نباید نزدیکی داشته باشد

 

:وسایل مورد نیاز جهت روز آزمون

(سرنگ 10 سی سی ( 1 عدد

(گاز استریل(6 عدد

(شیاف دیکلوفناک( 2 عدد

دستگاه معاینه متناسب با جثه فرد

.دارو جهت تزریق، که در روز عکسبرداری توسط پزشک برای بیمار نسخه میشود