برای پزشکان

برای پزشکان

سی تی اسکن

قابل توجه پزشکان محترم ( سی تی اسکن)

با توجه به اینکه بیمه‌های مختلف در مورد پذیرش نسخ ارسالی شرایط خاصی دارند، خواهشمندیم در نسخ ارسالی نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

1- در تمامی نسخه های سی تی اسکن کلمه spiral قید شود.

2- با و یا بدون کنتراست (تزریق) در نسخه حتما قید شود.

3- اندام چپ یا راست کاملا مشخص شود.

4- بیمارانی که قرار است سی تی اسکن شکم و لگن انجام دهند اگر با توجه به سونوگرافی نیاز به تمرکز بیشتر بر روی کبد دارند؛ سی تی اسکن کبد به این شکل اضافه شود:

MDCT.scan spiral of abdomen & pelvic with contrast

MDCT.scan spiral dynamic of liver

5- در مورد سی تی اسکن های P.N.S ، Temporal Bone و Orbit، جهت های Coronal ویا Axiall مشخص شود.

6- مورد HRCT of lung اگر در حالت دم و بازدم باشد ، هر کدام باید در دو نسخه جدا نوشته شود.

شرح حال

بدلیل تاکید سازمان های بیمه گر به عدم پذیرش نسخ فاقد شرح حال و به منظور استفاده بیماران از خدمات بیمه ای، خواهشمند است شرح حال، حتما دربرگه های بیمه ای درج گردد.

noskhe_pezeshk