آمادگی ها, برای بیماران, رادیولوژی دیجیتال

بررسی روده کوچک (SBS)

بررسی روده کوچک

بررسی روده کوچک (SBS)

این آزمون جهت بررسی عملکرد روده باریک است.

یک محلول سفید رنگ (حلال آب) به حجم یک و نیم لیتر به بیمار خورانده می‌شود.

مدت زمان آزمون:

بستگی به عملکرد روده ها دارد.حداقل 2ساعت زمان نیاز است.

آمادگی آزمون:

جهت انجام آزمون بیمار باید 8 الی 10 ساعت قبل ناشتا باشد.

بیمار از کشیدن سیگار و خوردن آدامس منع می‌شود.

کودکان فقط 2 ساعت قبل از آزمون ناشتا باشند.