همکاران تابا

همکاران مرکز تابا

معرفی همکاران مرکز تابا

س. امیری

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4211

مشاهده صفحه

ص. برزوئی بازگیر

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4139

مشاهده صفحه

ر. کاوه

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4118

مشاهده صفحه

م. فقيه

کارشناس آی تی
کد پرسنلی: 6001

مشاهده صفحه

م. کاظمی

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1021

مشاهده صفحه

ح. خوشدل

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1073

مشاهده صفحه

ع. رفیعی

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1024

مشاهده صفحه

م. کاظمی

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1021

مشاهده صفحه

ر. ذهابی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2099

مشاهده صفحه

ن. رضایی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2538

مشاهده صفحه

ر. جهانبخشی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2006

مشاهده صفحه

ح. کعبی پور

کارشناس روابط عمومی
کد پرسنلی: 6222

مشاهده صفحه

ه. زارع مهذبیه

سوپروایزر
کد پرسنلی: 5105

مشاهده صفحه

م. موصلی

سوپروایزر
کد پرسنلی: 5131

مشاهده صفحه

س. بنده گان

پرستار
کد پرسنلی: 2223

مشاهده صفحه

س. جمشيدی

پرستار
کد پرسنلی: 1190

مشاهده صفحه

م. حسينی

پرستار
کد پرسنلی: 1189

مشاهده صفحه

پ. زارع

پرستار
کد پرسنلی: 2159

مشاهده صفحه

ر. شاهسونی

پرستار
کد پرسنلی: 1154

مشاهده صفحه

ز. فولادی

پرستار
کد پرسنلی: 2145

مشاهده صفحه

ب. کشاورزی

پرستار
کد پرسنلی: 1219

مشاهده صفحه

ن. امیری

مدیر حسابداری
کد پرسنلی: 6106

مشاهده صفحه

پ. کمال زاده

مدیر حسابداری
کد پرسنلی: 6002

مشاهده صفحه

ن. اميری زاده

حسابداری
کد پرسنلی: 6194

مشاهده صفحه

م. ده بزرگیان

مدیر داخلی
کد پرسنلی: 6101

مشاهده صفحه

غ. اسکندری

خدمات
کد پرسنلی: 8137

مشاهده صفحه

ح. شهرياری

خدمات
کد پرسنلی: 8156

مشاهده صفحه

ا. ضرغام زاده

خدمات
کد پرسنلی: 8157

مشاهده صفحه

م. یاری

خدمات
کد پرسنلی: 8138

مشاهده صفحه

م. هادی زاده

خدمات
کد پرسنلی: 246

مشاهده صفحه

م. آبادی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5147

مشاهده صفحه

ب. آزادی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5193

مشاهده صفحه

ن. آیین

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5217

مشاهده صفحه

ا. استوار

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5215

مشاهده صفحه

ش. بهادری حقیقی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5132

مشاهده صفحه

ش. بهنام

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5191

مشاهده صفحه

م. پور غلامی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5116

مشاهده صفحه

ف. جعفری

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5220

مشاهده صفحه

پ. جمشیدی راد

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5221

مشاهده صفحه

ا. حقيقت

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5196

مشاهده صفحه

ز. رضا

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5149

مشاهده صفحه

ک. رضایی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5121

مشاهده صفحه

ا. ستایش

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 7090

مشاهده صفحه

م. شهبازی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5102

مشاهده صفحه

ف. صادقی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5218

مشاهده صفحه

ز. عليائی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5148

مشاهده صفحه

م. قائد شرفی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5126

مشاهده صفحه

ب. كاظمی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5197

مشاهده صفحه

ا. نحریر

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5103

مشاهده صفحه

ف. هاشمی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5158

مشاهده صفحه

ح. هوشمندی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5104

مشاهده صفحه

ر. یونسی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5003

مشاهده صفحه

ی. رودکرمی

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5226

مشاهده صفحه

آ. فضلی نیا

پرسنل پذیرش
کد پرسنلی: 5227

مشاهده صفحه

م. سجادیان

تایپیست
کد پرسنلی: 7224

مشاهده صفحه

ف. عیسائی

تایپیست
کد پرسنلی: 7225

مشاهده صفحه

ژ. قهرمانی

تایپیست
کد پرسنلی: 7135

مشاهده صفحه

ف. لطیفی

تایپیست
کد پرسنلی: 7124

مشاهده صفحه

ه. محمدی

تایپیست
کد پرسنلی: 7214

مشاهده صفحه

م. خبازی

انتظامات
کد پرسنلی: 9209

مشاهده صفحه

م. رئیسی زاده سمیرمی

انتظامات
کد پرسنلی: 9212

مشاهده صفحه

ا. صادقی

انتظامات
کد پرسنلی: 9213

مشاهده صفحه

ا. بهمنی

انباردار
کد پرسنلی: 6122

مشاهده صفحه