آمادگی ها, برای بیماران, رادیولوژی دیجیتال

تعیین انحراف اندام های تحتانی

تعیین انحراف اندام های تحتانی (Alignment view) و اسکنوگرام

از دلایل شایع درخواست رادیوگرافی اسکنوگرام میتوان به ارزیابی و اندازه گیری میزان دقیق کوتاهی اندام تحتانی و مقایسه اختلاف طول پا ها اشاره کرد.

یک متخصص ارتوپد می‌تواند از طریق معاینه‌ی بیمار، اختلاف طول ظاهری اندام های تحتانی و پای بیمار را مقایسه کند اما قبل از انجام عمل جراحی قطعا نیاز به ارزیابی دقیق طول اندام ها توسط رادیولوژی اسکنوگرام می‌باشد.

این رادیوگرافی به صورت ایستاده و بدون آمادگی قبلی در مدت 5 الی 8 دقیقه انجام می‌شود.

Alignment view

جهت بررسی میزان انحراف زانوها از محور مکانیکی بدن و پرانتزی یا ضربدری شدن آنها رادیوگرافی انجام می‌شود.