برای بیماران, شرایط پزشک خانواده

شرایط پزشک خانواده

شرایط پزشک خانواده

۱- پشت همه‌ی برگه های دفترچه باید مهر پزشک خانواده شهری باشد.

۲- نسخه باید توسط متخصصینی نوشته شود که همکار برنامه پزشک خانواده باشند.

۳- پزشک خانواده می‌تواند رادیولوژی و سونوگرافی معمولی برای بیماران نسخه کند.

۴- بیمارانی که دفترچه های آنها صادره از استانهای دیگر است نیازی به اجرای ضوابط پزشک خانواده ندارند.