آمادگی ها, برای بیماران, رادیولوژی دیجیتال

عکس رنگی رحم (HSG)

عکس رنگی رحم (HSG)

عکس رنگی از رحم یک روش تشخیصی و درمانی می‌باشد.

این عکس در روز 8 تا 12 دوره قاعدگی انجام می‌شود که در مرکز تابا با رعایت تمام اصول بهداشتی و با کمترین درد ممکن انجام میگیرد.

.اهمیت رعایت اصول بهداشتی و برخورداری از کادر مجرب، به سبب حساس بودن بافت رحم ازویژگی های بارز در انجام این تصویر برداری است

آمادگی جهت عکس رنگی رحم:

نامه عدم عفونت و منع انجام عکس رنگی رحم از متخصص زنان یا ماما

انجام ازمایش بارداری (BHCG) سه روز قبل از انجام عکس رنگی رحم

پس از پایان دوره قاعدگی تا روز زمان عکسبرداری بیمار به هیچ عنوان نباید نزدیکی داشته باشد.

وسایل مورد نیاز جهت روز آزمون:

1- سرنگ 10 سی سی ( 1 عدد)

2- گاز استریل (6 عدد)

3- شیاف دیکلوفناک ( 2 عدد)

4- دستگاه معاینه متناسب با جثه فرد (1 عدد)

5- همراه داشتن پد بهداشتی

6-دارو جهت تزریق، که در روز عکسبرداری توسط پزشک برای بیمار نسخه می‌شود