مشاهده تصاویر پزشکی

بیماران محترم؛ می توانند با وارد کردن “کد ملی” خود به عنوان نام کاربری و کلمه عبور، تصاویر پزشکی خود را مشاهده کنند. همچنین پزشکان همکار با وارد کردن “کد نظام پزشکی” به عنوان نام کاربری و کلمه عبور، می توانند تصاویر پزشکی بیماران را مشاهده کنند.

بیماران محترم؛ می توانند با وارد کردن “کد ملی” خود به عنوان نام کاربری و کلمه عبور، تصاویر پزشکی خود را مشاهده کنند. همچنین پزشکان همکار با وارد کردن “کد نظام پزشکی” به عنوان نام کاربری و کلمه عبور، می توانند تصاویر پزشکی بیماران را مشاهده کنند.

مشاهده تصاویر پزشکی