مشاهده تصاویر پزشکی

بیماران محترم، می توانند با وارد کردن کد ملی بعنوان نام‌کاربری و شماره موبایل بجای کلمه عبور، تصاویر پزشکی خود را مشاهده کنند. پزشکان همکار نیز می‌توانند از طریق ارتباط تلفنی با مرکز نسبت به ثبت نظام پزشکی خود بعنوان نام کاربری و کلمه عبور دلخواه، اقدام نمایند.

بیماران محترم، می توانند با وارد کردن کد ملی بعنوان نام‌کاربری و شماره موبایل بجای کلمه عبور، تصاویر پزشکی خود را مشاهده کنند. پزشکان همکار نیز می‌توانند از طریق ارتباط تلفنی با مرکز نسبت به ثبت نظام پزشکی خود بعنوان نام کاربری و کلمه عبور دلخواه، اقدام نمایند.

مشاهده تصاویر پزشکی