خدمات

مشاوره

خدمت مشاوره (گزارش تصاویر انجام شده در دیگر مراکز) به منظور خدمت رسانی به مراجعه کنندگان عزیز، در مرکزتصویربرداری تابا انجام می شود.
بیمارانی که پزشک معالج آن ها درخواست نظر دوباره یا گزارش پزشک متخصص رادیولوژی بر روی تصویربرداری انجام شده در دیگر مراکز را دارند، سی دی تصاویر خود را به مرکز تابا ارائه می نمایند.
در مواردی که نیاز به مقایسه وجود دارد (مانند قبل و بعد از عمل یا معالجه) کلیه تصاویر باید تحویل شود.
معمولا یک الی دو روز بعد گزارش تصاویر آماده خواهد شد.