پزشکان رادیولوژیست

پزشکان رادیولوژیست مرکز تابا

معرفی پزشکان رادیولوژیست مرکز تابا
دکتر روح اله صلاحی

دکتر روح اله صلاحی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 119043
دکتر علیرضا شکیبافرد

دکتر علیرضا شکیبافرد

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 38226
drLaalinia

دکتر حمید لعلی نیا

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 95710
دکتر مهرداد پورزند

دکتر مهرداد پورزند

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 31352
دکتر زهرا زارع

دکتر زهرا زارع

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 82913
دکتر کارملا کمالی

دکتر کارملا کمالی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 50626
دکتر سپیده سفیدبخت

دکتر سپیده سفیدبخت

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 65411
دکتر سمیه طالب نیا

دکتر سمیه طالب نیا

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 104914
دکتر امین ابوالحسنی فروغی

دکتر امین ابوالحسنی فروغی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 102309