پزشکان رادیولوژیست

پزشکان رادیولوژیست مرکز تابا

معرفی پزشکان رادیولوژیست مرکز تابا
دکتر روح اله صلاحی

دکتر روح اله صلاحی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 119043
دکتر علیرضا شکیبافرد

دکتر علیرضا شکیبافرد

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 38226
دکتر مهرداد پورزند

دکتر مهرداد پورزند

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 31352
دکتر امین ابوالحسنی فروغی

دکتر امین ابوالحسنی فروغی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 102309
دکتر زهرا زارع

دکتر زهرا زارع

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 82913
دکتر کارملا کمالی

دکتر کارملا کمالی

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 50626
دکتر سمیه طالب نیا

دکتر سمیه طالب نیا

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 104914

دکتر امین حسین زاده

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: 133069