کارشناسان رادیولوژی مرکز تابا

ر. کاوه

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4118

مشاهده صفحه

س. امیری

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4211

مشاهده صفحه

ص. برزوئی بازگیر

کارشناس رادیولوژی
کد پرسنلی: 4139

مشاهده صفحه

کارشناسان سی تی اسکن مرکز تابا

ر. ذهابی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2099

مشاهده صفحه

ن. رضایی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2538

مشاهده صفحه

ر. جهانبخشی

کارشناس سی تی اسکن
کد پرسنلی: 2006

مشاهده صفحه

کارشناسان ام آر آی مرکز تابا

ح. خوشدل

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1073

مشاهده صفحه

ع. رفیعی

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1024

مشاهده صفحه

م. کاظمی

کارشناس ام آر آی
کد پرسنلی: 1021

مشاهده صفحه

کارشناسان IT مرکز تابا

م. فقيه

کارشناس آی تی
کد پرسنلی: 6001

مشاهده صفحه

پ. شعبانیان

کارشناس آی تی
کد پرسنلی: 6204

مشاهده صفحه

سوپروایزر مرکز تابا

ه. زارع مهذبیه

سوپروایزر
کد پرسنلی: 5105

مشاهده صفحه

م. موصلی

سوپروایزر
کد پرسنلی: 5131

مشاهده صفحه

پرستاران مرکز تابا

س. بنده گان

پرستار
کد پرسنلی: 2223

مشاهده صفحه

ز. فولادی

پرستار
کد پرسنلی: 2145

مشاهده صفحه

م. حسینی

پرستار ام آر آی
کد پرسنلی: 1189

مشاهده صفحه

پ. زارع

پرستار
کد پرسنلی: 2159

مشاهده صفحه

ر. شاهسونی

پرستار ام آر آی
کد پرسنلی: 1154

مشاهده صفحه

س. جمشیدی

پرستار ام آر آی
کد پرسنلی: 1190

مشاهده صفحه

ب. کشاورزی

پرستار ام آر آی
کد پرسنلی: 1219

مشاهده صفحه

حسابدار مرکز تابا

ن. امیری

مدیر حسابداری
کد پرسنلی: 6106

مشاهده صفحه

پ. کمال زاده

مدیر حسابداری
کد پرسنلی: 6002

مشاهده صفحه

ن. امیری زاده

حسابداری
کد پرسنلی: 6194

مشاهده صفحه

روابط عمومی مرکز تابا

م. فهندژسعدی

روابط عمومی
کد پرسنلی: 6223

مشاهده صفحه

مدیر داخلی مرکز تابا

م. ده بزرگیان

مدیر داخلی
کد پرسنلی: 6101

مشاهده صفحه